Istenhozta.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

szolgáltatási szerződéshez

 

 

I. A szerződés tárgya, alapvető rendelkezések


1.1. Jelen szerződés tárgya a Szolgáltató által fejlesztett szállásfoglalási felületen – Istenhozta.hu - a Megrendelő megjelenésének biztosítása, a rendszerében történő regisztrációja a Megrendelő által megadott adatok alapján, továbbá a rendszerébe beérkező szállásfoglalás Megrendelő részére való továbbítása az egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

 

1.2. Fogalmak

A Szolgáltató által fejlesztett internetes szállásfoglalási rendszer:

turisztikai profilú internetes oldal, amely fölött a Szolgáltató rendelkezési joggal bír.

Megrendelő: a szállásfoglalási rendszerben megjeleníteni kívánt szálláshely időszakos bérbeadására a hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy, ezen időszak vonatkozásában.

Szállóvendég: az a kívülálló harmadik személy, aki a szállásfoglalási rendszert

szállás lefoglalása céljából veszi igénybe, ajánlatkérőként, vagy szállásfoglalóként regisztrál a rendszerben.

II. A felek jogai és kötelezettségei

2.1. A Szolgáltató köteles szállásfoglalási rendszere segítségével a Megrendelő által az adminisztrációs felületen részére szabályszerűen megküldött adatok alapján a Megrendelő szálláshelyét, csomagajánlatát legkésőbb 3 munkanap alatt, de ezen belül a lehető leggyorsabban megjeleníteni.

2.2. A Szolgáltató köteles az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül érkező ajánlatkéréseket és szállásfoglalásokat a Megrendelő részére továbbítani.

2.3. A Szolgáltató jogosult az Interneten megjelenő információk között tájékoztatni az Szállóvendégeket, illetve a Szállóvendégnek nem minősülő harmadik személy látogatókat a felek között fennálló jogviszonyról. Ennek vonatkozásában különösen arról, hogy a Szolgáltató az árualap vásárlása tekintetében nem szerződő fél, figyelemmel arra, hogy a szállás igénybevételére vonatkozó jogviszony kizárólag az árualapot igénybe vevő és az árualapot értékesítő felek között jöhet létre. Jogosult továbbá tájékoztatást nyújtani a jelen jogviszonyból fakadó felelősségi kérdések tekintetében is. A Szolgáltató jogosult továbbá a szálláshely igénybevételét követően a Szállóvendég véleményét közzétenni.

2.4. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megadott e-mail-címre szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni.

2.5. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által feltöltött árualapot, csomagajánlatot partner oldalain megjeleníteni.

2.6. A Szolgáltató köteles rendszerével éves 99%-os mértékben a Megrendelő és a Szállóvendégek rendelkezésére állni. A Szolgáltató jogosult ezen túlmenően az adott szálláshely megjelenítését ideiglenesen felfüggeszteni.

2.7. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek külön fejezetében meghatározott díjfizetési kötelezettség megsértése esetén - eltérő megállapodás hiányában - az esedékességet követő egy hónap türelmi idő leteltével az adott szálláshely megjelenítését automatikusan jogosult felfüggeszteni. A felfüggesztés ezen időtartama nem számít bele a 2.6. pontban meghatározott rendelkezésre állás mértékébe.

2.8. A Megrendelő köteles az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott ellenértéket megfizetni.

2.9. A Megrendelő köteles a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen az adatokat a valóságnak megfelelő feltüntetni úgy, hogy sem a Megrendelő adatainál, sem a belső üzenetváltások (ajánlatkérések) alkalmával nem jeleníthető meg e-mail- és Internet-cím, továbbá telefonszám, faxszám és pontos cím (kizárólag településnév), továbbá más módon sem ösztönözheti az Szállóvendéget a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre. A Megrendelő az általa megjelenített szálláshely árualap és csomagajánlat vonatkozásában a Szolgáltató rendszeren keresztül érkezett szállásfoglalást kizárólag a rendszeren keresztül jogosult jóváhagyni, a Szolgáltató a Szállóvendég közvetlen elérhetőségét részére nem köteles kiadni. Ezen rendelkezések megsértése kiemelten súlyos szerződésszegésnek minősül.

2.10. A Megrendelő köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai nehézségeiről - így az Internet-kapcsolat tartós vagy időszakos (várhatóan 1 munkanapot meghaladó) hiányáról -, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni.

 

2.11. A Megrendelő azonnali - elfogadottnak minősülő - szobafoglalás esetén, amennyiben a lefoglalt szállást a megadott kapacitás ellenére a Szállóvendég részére nem tudja szolgáltatni, köteles a Szállóvendég részére helyettesítő szolgáltatásként ugyanolyan, vagy - ráfizetés nélkül – magasabb színvonalú szálláshelyet biztosítani.

2.12. Amennyiben a Megrendelő más szolgáltatónál hasonló szolgáltatást vesz igénybe, továbbá a részére nyújtott szálláshely-közvetítés esetén (a továbbiakban együtt: versenytárs szolgáltatók), köteles a Szolgáltató rendszerében feltüntetett szálláshely-árakat úgy meghatározni, hogy azok nem lehetnek magasabbak a versenytárs szolgáltató részére megadott árak mértékénél az adott szálláshely vonatkozásában.

III. Szálláshely-foglalás és visszaigazolás

3.1. Az on-line szálláshely foglalási rendszert bármely Szállóvendég - megkülönböztetés nélkül – a felhasználási szabályok betartásával használhatja, azon ajánlatot kérhet, vagy szállásfoglalást kezdeményezhet. A Szolgáltató a Megrendelő által feltöltött árualapot, csomagajánlatot egyenlő prioritással mutatja be minden Szállóvendég részére.

 

3.2. A Szolgáltató a rendszerbe érkező Szállóvendéget a rendelkezési körébe tartozó nyilvános internetes felületein fogadja, ajánlatkérés esetén részére szálláslehetőségeket kínál az általa meghatározott feltételeknek megfelelően.

3.3. A Szolgáltató a Szállóvendég által lefoglalni kívánt - a Megrendelő által felkínált – szálláshelyről és a kapcsolódó adatokról értesíti a Megrendelőt a foglalást visszaigazoló e-mail-ben.

3.4. A Megrendelő a részére továbbított szállásfoglalási igényt 1 munkanapon (24 órán!) belül visszaigazolja az on-line rendszerben, vagy - más igazolható módon - a Szolgáltató megbízottján keresztül.

A visszaigazolás lehet a szálláshelyigénylés

a.) elfogadása,

b.) elutasítása,

c.) a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló feltételek kikötésével történő elfogadása,

d.) a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló feltételek kikötésével történő elutasítása.

3.5. A szálláshelyigénylés elfogadottnak minősül:

a.) az Általános Szerződési Feltételek 3.4. a.) pontja alapján 1 munkanapon (24 órán!) belül történt kifejezett elfogadás esetén,

b.) az Általános Szerződési Feltételek 3.4. c.) pontja alapján 1 munkanapon (24 órán!) belül történt feltételes elfogadás esetén, amennyiben a feltételek igazoltan megvalósulnak.

3.6. A megrendelés elutasítottnak minősül:

a.) az Általános Szerződési Feltételek 3.4. b.) pontja alapján 1 munkanapon (24 órán!) belül történt kifejezett elutasítás esetén,

b.) az Általános Szerződési Feltételek 3.4. d.) pontja alapján 1 munkanapon (24 órán!) belül történt feltételes elutasítás esetén, amennyiben a feltételek igazoltan megvalósulnak,

c.) továbbá - automatikusan - a Megrendelő részéről 1 munkanapon (24 órán!) kívül történt visszaigazolás, illetve a visszaigazolás hiánya esetén.

3.7. A beérkezett visszaigazolást, illetve Általános Szerződési Feltételek 3.6. c.) pontja szerinti elutasítást a Szolgáltató a foglalási rendszer működési ideje alatt haladéktalanul (e-mail-ben) továbbítja a Szállóvendég felé.

3.8. Amennyiben a Szállóvendég a szálláshely tervezett elfoglalása előtt a Megrendelő által megadott lemondási feltételekkel a foglalást írásbeli nyilatkozatával lemondja, a felek - az Általános Szerződési Feltételek 4.5. pontjában foglalt jogkövetkezmények egyidejű alkalmazásával – a foglalást törlik a rendszerből. A Megrendelő a Szállóvendég értesítését követő 1 munkanapon belül (24 óra) írásban köteles jelezni a Szolgáltatónak a lemondás tényét, ellenkező esetben a szálláshely betöltöttnek minősül.


3.9. A Szolgáltató jogosult az 1 munkanap (24 óra) alatt meg nem válaszolt ajánlatkéréseket, szobafoglalásokat és csomagfoglalásokat az érdeklődő felé automatikusan visszautasítani, és helyette más szálláshelyet ajánlani.

IV. Díjak, fizetési feltételek

4.1. A Megrendelő az 1.1 pontban meghatározott szolgáltatás ellenértékeként jutalékot fizet, amelynek mértéke a Szolgáltató által nyújtott on-line szállásfoglalási rendszeren keresztül lefoglalt, és a Megrendelő által meghirdetett, kiajánlott és megvalósult szolgáltatások ellenértékének összege után 8% +ÁFA.

4.2. A Szolgáltató az általa közvetített szállások jutalékáról havonta átutalásos számlát küld. Amennyiben a Megrendelő a szállás elfoglalását 1 munkanapon (24 óra!) belül nem vitatja, úgy azt a Szolgáltató jóváhagyottnak tekinti. Amennyiben a szállás a Szállóvendég részéről történő igénybevétele ténylegesen nem történt meg, úgy azt a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére ezen – visszamondástól számított 1 munkanap (24 óra) - időtartam alatt – a Szállóvendég szállást lemondó nyilatkozatával, vagy más megfelelő módon – igazolni, feltéve, hogy arra nem a Szolgáltató rendszerén keresztül került sor.

4.3. A Szolgáltatót a Megrendelőnek az Általános Szerződési Feltételek 2.9. pontjában foglalt bizonyítottan szerződésszegő magatartása esetén – az ebből kifolyólag közölt esetleges rendkívüli felmondással egyidejűleg is - azon jutaléknak a kétszerese illeti meg, amelytől a rendszer szándékos megkerüléséből kifolyólag elesett.

4.4. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek 2.11. pontjában és 3.6. c.) pontjában foglalt feltételek megvalósulása esetén szintén jogosult a szállásfoglalás esetén járó jutalékigényét a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

4.5. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek 3.8. pontjában foglaltaknak megfelelően a Megrendelő által előzetesen feltöltött lemondási feltételek alapján a Szállóvendég a lemondás okán bármilyen jogcímen díj fizetésére köteles, úgy a Szolgáltató ezen díjösszeg vonatkozásában jogosult jutaléka érvényesítésére.

4.6. A Szolgáltató döntése alapján – amennyiben annak technikai feltételei fennállnak – jogosult elektronikus számla kibocsátására.

4.7. A Megrendelő a számla kézhezvételét követő 10 naptári napon belül köteles azt kiegyenlíteni, annak elmulasztása esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. 30 napnál hosszabb késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást kártalanítás nélkül felfüggeszteni.

 

V. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme

5.1. A felek a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – az 5.2 pontban

meghatározottak kivételével - üzleti titokként kezelnek minden tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, megoldást, amely jelen jogviszony vonatkozásában tudomásukra jut, és nem tartozik a Szállóvendégek vagy más harmadik személyek számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok körébe. Ezek jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy más jogviszonyban álló harmadik

személyekre is.

5.2. Nem minősül üzleti titoksértésnek - az Általános Szerződési Feltételek 2.3. pontjában meghatározott - a Szolgáltató által a Szállóvendégek, illetve az Szállóvendégnek nem minősülő harmadik személy látogatók részére nyújtott tájékoztatása.

 

5.3. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

5.4. A Megrendelő adatfeltöltése során köteles a személyiségi jogok tiszteletben tartására.

 

VI. Felelősség, szavatossági igény érvényesítése

6.1. A Szolgáltató – tekintve azt is, hogy számára a szállásfoglalások után jutalékos

rendszerben jár díjazás - eredményfelelősséggel a Megrendelő felé nem tartozik.

Amennyiben a Megrendelő által feltöltött szálláshely vonatkozásában nem, vagy megítélése szerint nem megfelelő számú szállásfoglalás érkezik, a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelőt semmilyen jogcímen díjazás nem illeti meg. A Szolgáltató nem felel a szálláshely keresőben történő megjelenéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben az a Megrendelő által hiányosan kitöltött adatok következménye.

6.2. A Szolgáltató nem felel a Szállóvendég által a Megrendelőnek vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételinek megsértéséért.

 

6.3. A Szolgáltató nem felel a Szállóvendég vagy más harmadik személy Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, a szálláshely tulajdonságainak a Megrendelő által feltöltött adatoktól való eltéréséért, továbbá a feltöltött adatok valóságtartalmáért. A szálláshely árualapnál időközben bekövetkezett, de az adminisztrációs felületen be nem jegyzett változásokért és módosításokért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség.

6.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy esetleges jelen jogviszonnyal

kapcsolatos kifogásait személyesen a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett székhelyén, vagy elektronikusan a megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt továbbá, hogy szavatossági igényét hibás teljesítés esetén a Ptk. 305-311/A §-ában foglaltakban megfelelően gyakorolhatja.

 

VII. A szerződés módosítása, megszűnése

 

7.1. A Szolgáltatási Szerződés módosítására írásbeli elektronikus formában (e-mail) is sor kerülhet a felek akarategyezése esetén.

7.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Ptk. 205/A. § (1) bekezdése értelmében – a jogszabályi rendelkezések betartásával – szükség esetén egyoldalúan is jogosult módosítani. Amennyiben a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételektől el kíván térni, úgy azt írásban jogosult a Szolgáltató részére jelezni, mint szerződésmódosításra irányuló ajánlatot.

7.3. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes

felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá - az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel - elállással. Amennyiben a Szerződés külön megállapodás alapján határozott időre jött létre, úgy megszűnik a határozott időtartam lejártával is.

7.4. A felek egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 15 napos felmondási idővel a szerződést –

elektronikus úton is - felmondhatják.

 

7.5. A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli nyilatkozattal foganatosított - azonnali hatállyal történő felmondását.

7.6. Amennyiben a Megrendelő a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, úgy a Szolgáltató tájékoztatja, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy ezen időtartam alatt a Szolgáltató a Megrendelő beleegyezésével a teljesítést nem kezdte meg. A Megrendelő ezen jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szerződést megkötötte, az ügylettel kapcsolatos további költség ez esetben nem terheli.

7.7. A felek a Szolgáltatási szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a Szolgáltató egyidejűleg törli rendszeréből a Megrendelő, illetve a rendszer bárki számára hozzáférhető részéről a Megrendelőre vonatkozó valamennyi adatot az egyedi beazonosításra nem alkalmas statisztikai adatok kivételével.

 

VIII. Vegyes és záró rendelkezések

8.1. A szabályosan kitöltött Szolgáltatási szerződés a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldésével – külön visszaigazolás vagy papír alapon történő megerősítés nélkül - azonnal hatályba lép, amely alapján szolgáltatási tevékenységét a Szolgáltató 3 munkanapon belül megkezdi.

8.2. A Szolgáltatási szerződés - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy annak legrövidebb időtartama 1 munkanap.

8.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi Szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

8.4. A felmerült jogvitát a felek békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetére kikötik a Győri Városi Bíróság, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

8.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok az irányadóak.

Hatályos: 2010. november 9. napjától.

Lapcom Zrt.

www.istenhozta.hu